¹ØÓÚÎÒÃÇ | Éú²úʵÁ¦ | Ê¢ÖÐÈÙÓþ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ºÏ×÷»ï°é | ÏÂÔØÖÐÐÄ | ¾­µä°¸Àý
ÈÈÃŹؼü×Ö£º ×ÔÖúÉ豸,²éѯһÌå»ú,´¥ÃþÆÁ,´¥ÃþÆÁÏÔʾÆ÷,´¥ÃþÆÁÈí¼þ,ºìÍâÆÁ,´¥ÃþÆÁÖÇÄÜÉ豸,ÖÇÄÜÓ¦ÓÃÈí¼þ£¬¶àýÌåÈí¼þ

15´ç´¥ÃþÏÔʾÆ÷

15´ç´¥ÃþÏÔʾÆ÷
²úÆ·Ìصã

´¥ÃþÆÁÏÔʾÆ÷¼ò³Æ´¥ÏÔ£¬Êǽ«Ò»Ì¨LCDÒº¾§ÏÔʾÆ÷¾­¹ýרҵ¼¼ÊõÈËÔ±µÄ¸ÄÔ죬²¢Óë¸÷ÖÖÀàÐ͵Ĵ¥ÃþÆÁÏà½áºÏ£¬´øÓд¥Ãþ¿ØÖƹ¦ÄܵÄÏÔʾÆ÷

Ó¦Ó÷¶Î§

ÊʺÏÓھƵꡢ²ÍÒûÁ¬Ëø»ú¹¹¡¢KTV¸èÌü¡¢VODµã¸ę̀¡¢¹¤ÒµÉ豸¡¢µç×ÓÒ½ÁƲúÆ·Éϵȵط½Ê¹Óá£

¼¼Êõ²ÎÊý

²ÉÓ÷À³¾·ÀË®µÄµç×èʽ´¥ÃþÆÁ,ÄÜÔÚ¶ñÁӵĻ·¾³ÏÂÔË×÷¡£
²ÉÓõĴ¥ÃþÏÔʾÆ÷µ××ù¾ùΪ¸ßÎȶ¨ÐÔÄܵÄרҵ´¥ÃþÖ§¼Üµ××ù£¬´øÕÛµþ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÄú×Ô¼ºµÄÐèÒª×ÔÓɵ÷½ÚÏÔʾÆ÷½Ç¶È£¬·½±ãʵÓã¬ÃÀ¹Û´ó·½
¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¿ØÖÆ¡¢´¥Ãþ²ÍÒûµã²Ëϵͳ¡¢ÊÕÒø¡¢POSϵͳ¡¢VODµçÄÔµãµÈ

³ß´ç(Ó¢´ç)             £º15
×î´óÉ«²Ê               £º16.7M
×î¼Ñ·Ö±æÂÊ             £º1024*768
µã¾à(mm)               £º0.297
ƽ¾ùÁÁ¶È(cd/m2)        £º250
ºÚ°×ÏìӦʱ¼ä(ms)       £º25
¶Ô±È¶È                 £º300:1
¿ÉÊӽǶȠ              £ºË®Æ½170¶È/´¹Ö±160¶È¡ã
´¹Ö±É¨ÃèƵÂÊ(Hz)       £º59.9Hz
ˮƽɨÃèƵÂÊ£¨KHz£©    £º48.3KHz
´ø¿í(MHz)              £º75
Ö÷Òª½Ó¿ÚÀàÐÍ           £ºVGA
ÊäÈëµçÔ´               £º12V
´¥ÃþÆÁ                 £ºCETOUCHµç×èʽ´¥ÃþÆÁ
´¥ÃþÆÁ·´Ó¦Á¦¶È         £º10g - 100g£¨±Ê¼â»òÖ¸´¥£©
´¥ÃþÆÁ½Ó¿Ú             £ºUSB/COM£¨¿ÉÑ¡£©
¹¤×÷»·¾³               £ºÎ¶ȣº -20¡æ-+50¡æ
                         ʪ¶È£º40%-80%(Ïà¶Ô£¬·ÇѹËõ)
¿ÉÊӳߴ砠             £º305*230£¨mm£©
ÍâÐγߴ砠             £º380*285*55£¨mm£©