¹ØÓÚÎÒÃÇ | Éú²úʵÁ¦ | Ê¢ÖÐÈÙÓþ | ÁªÏµÎÒÃÇ | ºÏ×÷»ï°é | ÏÂÔØÖÐÐÄ | ¾­µä°¸Àý
ÈÈÃŹؼü×Ö£º ×ÔÖúÉ豸,²éѯһÌå»ú,´¥ÃþÆÁ,´¥ÃþÆÁÏÔʾÆ÷,´¥ÃþÆÁÈí¼þ,ºìÍâÆÁ,´¥ÃþÆÁÖÇÄÜÉ豸,ÖÇÄÜÓ¦ÓÃÈí¼þ£¬¶àýÌåÈí¼þ

12´ç´¥ÃþÏÔʾÆ÷£¨½ðÊôÍâ¿Ç£©

12´ç´¥ÃþÏÔʾÆ÷£¨½ðÊôÍâ¿Ç£©
²úÆ·Ìصã

´¥ÃþÆÁÏÔʾÆ÷¼ò³Æ´¥ÏÔ£¬Êǽ«Ò»Ì¨LCDÒº¾§ÏÔʾÆ÷¾­¹ýרҵ¼¼ÊõÈËÔ±µÄ¸ÄÔ죬²¢Óë¸÷ÖÖÀàÐ͵Ĵ¥ÃþÆÁÏà½áºÏ£¬´øÓд¥Ãþ¿ØÖƹ¦ÄܵÄÏÔʾÆ÷¡£

Ó¦Ó÷¶Î§

ÊʺÏÓھƵꡢ²ÍÒûÁ¬Ëø»ú¹¹¡¢KTV¸èÌü¡¢VODµã¸ę̀¡¢¹¤ÒµÉ豸¡¢µç×ÓÒ½ÁƲúÆ·Éϵȵط½Ê¹Óá£

¼¼Êõ²ÎÊý

²ÉÓ÷À³¾·ÀË®µÄµç×èʽ´¥ÃþÆÁ,ÄÜÔÚ¶ñÁӵĻ·¾³ÏÂÔË×÷¡£
²ÉÓõĴ¥ÃþÏÔʾÆ÷µ××ù¾ùΪ¸ßÎȶ¨ÐÔÄܵÄרҵ´¥ÃþÖ§¼Üµ××ù£¬´øÕÛµþ¹¦ÄÜ£¬¿ÉÒÔ¸ù¾ÝÄú×Ô¼ºµÄÐèÒª×ÔÓɵ÷½ÚÏÔʾÆ÷½Ç¶È£¬·½±ãʵÓã¬ÃÀ¹Û´ó·½
¹ã·ºÊÊÓÃÓÚ¹¤Òµ¿ØÖÆ¡¢´¥Ãþ²ÍÒûµã²Ëϵͳ¡¢ÊÕÒø¡¢POSϵͳ¡¢VODµçÄÔµãµÈ

³ß´ç(Ó¢´ç)            12.1£¨¹¤¿ØÒº¾§ÆÁ£©
×î´óÉ«²Ê              16.7M
×î¼Ñ·Ö±æÂÊ            1024*768
µã¾à(mm)              0.537
ƽ¾ùÁÁ¶È(cd/m2)       250
ºÚ°×ÏìӦʱ¼ä(ms)      25
¶Ô±È¶È                300:1
¿ÉÊӽǶȠ             ˮƽ160¶È/´¹Ö±150¶È¡ã
´¹Ö±É¨ÃèƵÂÊ(Hz)      59.9Hz
ˮƽɨÃèƵÂÊ(KHz)     48.3KHz
´ø¿í(MHz)             60
Ö÷Òª½Ó¿ÚÀàÐÍ          VGA
ÊäÈëµçÔ´              12V
´¥ÃþÆÁ                CE-TOUCHÎåÏßµç×èÆÁ´¥ÃþÆÁ
´¥Ãþ·´Ó¦Á¦¶È          10g-100g(±Ê¼â»òÖ¸´¥)
´¥ÃþÆÁ½Ó¿Ú            USB»òCOM£¨¿ÉÑ¡£©
²Ù×÷Ãæ°å              Ö±½Ó´¥Ãþ
¹¤×÷»·¾³              ζȣº-20¡æ-+50¡æ
ÍâΧ³ß´ç              290*229*46 £¨MM£©
ÏÔʾ³ß´ç              248*185